لطفأ این آگهی را به معلم ها٫ شاگردان و مادر و پدر ا نشان بدهید.